ขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาผลกระทบโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงหมู่บ้านพูลศิริ เฟส 1,เฟส2 และชุมชนสะพานดำ

โดย: พันเอก ถิรเดช ภาศรีคำเจริญ [IP: 1.20.217.xxx]
เมื่อ: 2018-08-01 16:04:57
เรียน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผ่านผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างทางคู่องครักษ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ได้ความเดือดร้อนและมีผลกระทบจากการก่อสร้างทางคู่ จำนวน 1 ชุด

2.หนังสือจากผู้จัดการบ้านพูลศิริ ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาหนังสือ ฉท.-ส6.-กค.C1 (อ) 894/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาหนังสือ ฉท.-ส6.-กค.C1 (อ) 930/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่าได้มอบให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMP ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ เป็นผู้พิจารณาแก้ไขปัญหาตามคำร้องของความอนุเคราะห์ของผู้อาศักในหมู่บ้านพูลศิริที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงบริเวณหมู่บ้านพูลศิริ เฟส1,เฟส2 ฉะเชิงเทรา (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2) และได้กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4) นั้น

ข้าพเจ้า พันเอกถิรเเดช ภาศรีคำเจริญ ข้าราชการบำนาญ ในฐานะผู้ได้รับมอบให้เป็นตัวแทนจากประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านพูลศิริ เฟส1,เฟส2 และชุมชนสะพานดำ ขอแจ้งให้การรถไฟฯ ทราบว่า พวดเราได้ร่วมประชุมและทุกคนไม่เห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMP แจ้ง พร้อมขออธิบายในแต่ละข้อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ อันก่อให้เกิดความเดือร้อนแก่ประชาชน ดังนี้

1)เดิมถนนที่ประชาชนบริเวณดังกล่าว ใช้สัญจรไปมา เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแต่เมื่อมีการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ ทางโครงการจะดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนลูกรังแทน ประชาชนในพื้นที่นี้ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ พร้อมกันนี้ ประชาชนทุกคนต้องการให้แก้ไขโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือถนนคอนกรีต ที่ไม่ต้องรับปัญหาเมื่อยามเกิดฝนตก สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนความสูงของสะพานที่โครงการจะดำเนินการออกแบบใหม่ให้สูงกว่าเดิม ขอเสนอ เห็นสมควรให้รถใหญ่ เช่นรถดับเพลิง รถขยะ รถไฟฟ้า สามารถผ่าได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

2)ระบบระบายน้ำ ตามความต้องการของประชาชน เห็นสมควรให้เป็นลักษณะวางท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพักน้ำและบ่อดักไขมัน

3)ทางด้านสาธารณูปโภคระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบน้ำประปา ระบบเคเบิ้บ และระบบอินเทอร์เน็ต ความต้องการดังกล่าว ขณะนี้มีบ้านจำนวนมากกว่า 95% ในพื้นที่ไม่มี Internet ใช้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ระบะะ Internet ในชีวิตประจำวัน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เห็นสมครวรที่จะต้องระดมกำลังเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนกว่าที่ดำเนินการอยู่

ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านพูลศิริเฟส1,เฟส2 และชุมชนสะพานดำ ไม่ขัดข้องกับการพัฒนาประเทศในด้านของการคมนาคม อันส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตในทิศทางที่ดี และพร้อมที่จะให้การสนัยสนุนและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง แต่จากสภาพปัญหาที่ต้องประสบทุกวันนี้ ด้วยอยู่ในช่วงฤดูฝน การคมนาคมสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะผู้ขับขี้รถจักรยาน จักรยายนต์ แทบจะเกิดอุบัติเหตุไม่เว้นในแต่ละวัน ระบบไฟฟ้าจากเดิมใช้หมอแปลง 220 KVA ลงมาทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าตกอย่างต่อเนื่อง และจากการก่อสร้างทางรางคู่ ทางโครงการได้เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า ทำให้สายของระบบเคเบิ้ล และสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องถูกตัดทิ้ง ไม่สามารถให้บริการเป็นปกติ

ข้าพเจ้าฯ และประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านพูลศิริ เฟส1,เฟส2 และชุมชนสะพานดำ ได้ร่วมกันลงชื่อยืนยันแสดงถึงความเดือดร้อนจริงส่งมาพร้อมหนังสือนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยมีความประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานโครงการก่อสร้างทางคู่ที่องครักษ์ ตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMP พร้อมด้วยตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ บรรเทาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการของประชาชนตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และดำเนินการเป็นการเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาราณาและดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือพันเอก ถิรเดช ภาศรีรคำเจริญ

ข้าราชการบำนาญ

ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านพูลศิริ เฟส1,เฟส2 และชุมชนสะพานดำ089-8145365

081-9404202


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 18,470