เมษายน 2562

- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ
  การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 36 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษ ชั้น 3 ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ

-  การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1
   การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งวดที่ 37 ประจาเดือนมีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุมสานักงานก่อสร้างของที่ปรึกษา จ.นครนายก

Visitors: 18,472