มีนาคม 2562

- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 35 ประจาเดือนมกราคม 2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษ ชั้น 3 ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งวดที่ 36 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษ ชั้น 3 ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ

Visitors: 18,473