กุมภาพันธ์ 2562

- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 34 ประจำเดือนธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษ ชั้น 3 ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งวดที่ 34 ประจำเดือนธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษ ชั้น 3 ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศ ไทย กรุงเทพฯ

   การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งวดที่ 35 ประจำเดือนมกราคม 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษ ชั้น 3 ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

Visitors: 18,473