มกราคม 2562

- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 33 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษ ชั้น 3 ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งวดที่ 33 ประจำเดือพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานที่ปรึกษาฯ โครงการก่อสร้างฯ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Visitors: 18,473