กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2562


  • -การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 33 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องป...

  • - การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 34 ประจำเดือนธันวาคม 2561 เมื่อวันที่31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประช...

  • - การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 35 ประจาเดือนมกราคม 2562 เมื่อวันที่4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประช...

  • - การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 36 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้อ...

  • - การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1 การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งวดที่ 38 ประจาเดือนเมษายน 2562เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 ณ ห้...

  • - การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1 การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งวดที่ 38 ประจาเดือนพฤษภาคม 2562เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 ณ ...

  • - การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1 การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งวดที่ 41 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 ณ ห...


Visitors: 17,690