เมษายน 2561

 

 ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 

 

งานก่อสร้างของสัญญาที่ 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา

และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 18 มีนาคม 2561

 

 สรุปรวมความก้าวหน้าประจำเดือนของโครงการสัญญา 1 และ 2 

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 

Visitors: 18,429