เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สัญญาที่ 1

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

- สวมใส่อุปกรณ์ PPE. เหมาะสมกับสภาพการทำงาน

 

- จัดผู้ให้สัญญาณขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน

 

- ประชุม คปอ.

 

- เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟคลอง 19 และบางน้ำเปรี้ยว

 

สัญญาที่ 2

- ดำเนินการฟ้องกันและปรับปรุงแก้ไขปีดกั้นบริเวณที่จุดเสี่ยงหรือพื้นที่ที่ก่อให้เกิดอันตราย

 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลและเฝัาระวังด้านความปลอดภัย

คอยให้การสื่อสารและสัญญาณในการปฏิบัติงาน ประจำสถานี วิหารแดง /

บุใหญ่,Look Out Man ประจำจุดทั้งสองฝังการทำงาน


- การประชุมและตรวจร่วมความปลอดภัยบริเวณพื้นที่งานก่อสรางระหว่าง AMP สัญญา 1 และสัญญา 2

 

 

Visitors: 16,418