เดือนธันวาคม 2560

สัญญาที่ 1

-

 

สัญญาที่ 2

          วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดย
         1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP
         2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE )
         3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

          พื้นที่ตรวจสอบ
              - พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดำเนินงานปรับพื้นระดับ งานเตรียมพื้นที่สำหรับทารางระบายน้ำ งานลงหินบัลลาสร์ เตรียมการวางหมอนรถไฟ
              - พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง)
              - พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่)
              - สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
          ทั้งนี้การ Audit ประจำเดือนธันวาคม 2560 ผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญา 2ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน

ภาพดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนธันวาคม 2560

 

 - เครื่องมือตรวจวัดก๊าซภายในอุโมงค์

  • เครื่องมือพร้อมใช้งาน

- เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนำดเล็กภายในอุโมงค์

  • เครื่องมือพร้อมใช้งาน

ภาพเครื่อวมือตรวจมือวัดฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในอุโมงค์ (ซ้าย) และเครื่องมือตรวจวัดก๊าซ (ขวา)

 

จัดให้มีรถน้ำเพื่อฉีดพรมน้ำบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

Visitors: 18,473