ความก้าวหน้าโครงการ เดือนธันวาคม 2560

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

 

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 2 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้


ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 และ 2  ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 18,470