เดือนพฤศจิกายน 2560

สัญญาที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

- มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น

 

- จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หน้างาน

 

- จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หน้างานและแค้มป์พักคนงาน

 

สัญญาที่ 2

      วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา2ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดย
      1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP
      2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE )
      3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

พื้นที่ตรวจสอบ

1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดำเนินงานปรับพื้นระดับ งานเตรียมพื้นที่สาหรับทารางระบายน้ำ

งานลงหินบัลลาสร์ เตรียมการวางหมอนรถไฟ

2.พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง)
3.พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่)
4.สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ภาพดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

1.เครื่องมือตรวจวัดก๊าซภายในอุงโมงค์

: เครื่องมือพร้อมใช้งำน

2.เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนำดเล็กภำยในอุโมงค์

: ส่งสอบเทียบเครื่องมือวัด

 


ภาพเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในอุโมงค์ (ซ้าย) และเครื่องมือตรวจวัดก๊าซ (ขวา)

 

Visitors: 18,473