เดือนมกราคม 2560

สัญญาที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559
 
 
 สัญญาที่ 2
 
- รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2559 
   : ดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559 ให้แก่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMP เรียบร้อยแล้ว
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559
 
- การประชุมคณะกรรมการกากับการติดตามตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
 
 
- วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13:30 น. ดาเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2ประจาเดือนมกราคม 2560 
   โดย
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP
2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE )
3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จากัด
   พื้นที่ตรวจสอบ
1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดาเนินงานสะพาน งานบดอัดดิน (Emban kment kment ) และ 
    การก่อสร้าง Box Culvert (STA. 139+600 – STA. 141+400)
2. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง) การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง (Clearing Clearing
    and Grubbing and Grubbing ) และการ Shotcrete ภายในอุโมงค์ (STA. 147 +185 )
3. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่) การดาเนินงานทาโครงสร้างผนังภายในอุโมงค์
    ได้แก่ กิจกรรมการทา Rock bolts Rock bolts (STA. 148 +040 040)
4. สานักงานชั่วคราว ตาบลเจริญธรรม อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 
Visitors: 18,470