เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สัญญาที่ 1

 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
รูปที่ 1 การซ่อมแซมถนน
รูปที่ 2 มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น
รูปที่ 3 มีการทำความสะอาดพื้นถนน
 
 
สัญญาที่ 2
 
- รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เดือนมกราคม 2560
 
   : ดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 ให้แก่กลุ่มบริษัททีปรึกษา AMP เรียบร้อยแล้ว
 
- วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:30 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    โดย
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP
2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE)
3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
    พื้นที่ตรวจสอบ
1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดำเนินงานสะพาน งานบดอัดดิน (Embankment)
2. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง)
3. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่)
4. สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
   ทั้งนี้ การ Audit ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 2 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
 
                  Pipe Culvert                            งานสะพานรถไฟ                            งานบดอัดดิน         
 
             งานเก็บกองหินบัลลาสต์                     อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่                           งานดัด/เชื่อมเหล็ก                                 
 การติดตามตรวจสอบการวัดฝุ่น : วันที่ตรวจวัดล่าสุด 22 ธันวาคม 2559 ดัชนีที่ตรวจวัด จำนวน 2 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นทุกขนาด และฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุง
 
 
- การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์ : วันที่ตรวจวัดล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาที่ตรวจวัด ตรวจวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน
 
- การตรวจวัดก๊าซและฝุ่นภายในอุโมงค์
 
 
- การสเปรย์น้ำลดฝุ่นบริเวณทางสัญจรในพื้นที่เขตก่อสร้าง ควบคุมผลกระทบจากฝุ่นสู่ชุมชน
 
Visitors: 18,473