เดือนมีนาคม 2560

สัญญาที่ 1

- ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560
 
- มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น
 
- มีการทำความสะอาดพื้นถนน
 
สัญญาที่ 2
- รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560
   : ดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMP เรียบร้อยแล้ว
 
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13:30 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนมีนาคม 2560 
   โดย
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP
2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE)
3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
   พื้นที่ตรวจสอบ
1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดำเนินงานสะพาน งานบดอัดดิน (Embankment)
2. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง)
3. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่)
4. สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
   ทั้งนี้ การ Audit ประจำเดือนมีนาคม 2560 ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 2 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
 
 
- การติดตามตรวจสอบการวัดฝุ่น : วันที่ตรวจวัดล่าสุด 21 มีนาคม 2560 ดัชนีที่ตรวจวัด จำนวน 2 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นทุกขนาด และฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอด
 
 
- การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์ : วันที่ตรวจวัดล่าสุด 22 มีนาคม 2560 เวลาที่ตรวจวัด ตรวจวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน
 
 
- การประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาลดฝุ่นละอองสู่ชุมชนร่วมกัน กับผู้นำชุมชนและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 
 
- เจ้าหน้าทีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าทีสำนักงานจัดกาทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี
และเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกันตรวจวัดประทับตราภาคหลวง ไม้ที่ทำออกจากพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้ประโยชน์ ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
 
 
- ทำความสะอาดเก็บขยะและคัดแยกวัสดุอุปกรณ์บริเวณหน้างานก่อสร้าง
 
 
- การสเปรย์น้ำลดฝุ่นบริเวณทางสัญจรในพื้นที่เขตก่อสร้าง ควบคุมผลกระทบจากฝุ่นสู่ชุมชน
 
Visitors: 18,473