เดือนสิงหาคม 2560

สัญญาที่ 1

- ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560

- มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น
- ทำความสะอาดร่องรางรถไฟ บริเวณจุดทางข้ามไป – มา กม. 78
 
สัญญาที่ 2
 
   วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
   โดย
1. ผู้เชี่ยวชำญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP
2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE)
3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
   พื้นที่ตรวจสอบ
1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดาเนินงานปรับพื้นระดับ งานเตรียมพื้นที่สำหรับทำรางระบายน้ำ งานลงหินบัลลาสต์ เตรียมการวางหมอนรถไฟ
2. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง)
3. สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
   ทั้งนี้การ Audit ประจาเดือนสิงหาคม 2560 ผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญา 2 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
 
 
- การติดตามตรวจสอบการวัดฝุ่น
   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 19สิงหาคม 2560
   จุดตรวจวัดอุโมงค์ฝั่งวิหารแดง (ทาการารวจวัดบริเวณที่มีพนักงานปฏิบัาิงาน)ดัชนีที่ตรวจวัด จานวน 2 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นทุก
   ขนาด และฝุในขนาดเล็ก ที่สามารถเข้าถึงและสะสม้นถุงลมปอด
 
- การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์
   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 25 สิงหาคม2560
   เวลาที่ตรวจวัดารวจวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน

 - จัดให้มีรถน้ำเพื่อฉีดพรมน้ำบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
 
Visitors: 18,470