งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2560


  • สัญญาที่ 1 -ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือน - ตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน - มีการจัดทำบันไดขึ้น – ลง ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - เดินตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือน สัญญาที...

  • สัญญาที่ 1 - กิจกรรม Safety Toolbox talk ผู้รับเหมา - สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงาน - ตรวจสอบ Mobile Crane ประจำเดือน - สวมใส่อุปกรณ์ PPE.เหมาะสมกับสภาพงาน - จัดผู้ให้สั...

  • สัญญาที่ 2 - กิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Safety talk / Tool box Talk) - อบรมพนักงานใหม่ ความปลอดภัยในการทำงาน - ด้านการปฏิบัติงาน - ประชุมและตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการ (คณะก...


  • สัญญาที่ 1 - กิจกรรม Safety Toolbox talk เครื่องจักร และผู้ควบคุมงาน ประจำสัปดาห์ - ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือน - ตรวจสอบถังดับเพลิงประจำสัปดาห์ - จัดผู้ให้สัญญาณ...


  • สัญญาที่ 1 - ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - ตรวจสอบอุปกรณ์งานยก - ตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน - สวมใส่อุปกรณ์ PPE. เหมาะสมกับสภาพการทำงาน - กั้นธงขาว – แดง ตลอดแนวทางรถไ...

  • สัญญาที่ 1 - ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - กั้นธงขาว – แดง ตลอดแนวทางรถไฟที่มีการทำงาน - ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ - เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟ - จัดเจ้าหน้าที่ปิด - เปิดแผงก...

  • สัญญาที่ 1 -อบรมพนักงานใหม่ -สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ -ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า -สวมใส่อุปกรณ์ PPE. เหมาะสมกับสภาพการทำงาน -จัดเจ้าหน้าที่ปิด - เปิดแผงกั้นรถไฟตลอดเวลา สัญญ...

  • สัญญาที่ 1 - สัญญาที่ 2 -จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย คอยให้การสื่อสารและ สัญญาณในการปฏิบัติงาน ประจำสถานีวิหารแดง / บุใหญ่,Look Out Man ประจำจุดทั้งสองฝั่งก...

  • สัญญาาที่ 1 - จัดเตรียมพื้นที่งานยก I-Girder U-Girder กม.112 - จัดผู้ให้สัญญาณขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน - เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว สัญญาที่ 2 -การดาเนินการป้องกั...

  • สัญญาที่ 1 - สัญญาที่ 2 - การดาเนินการป้องกันปรับปรุงแก้ไข ปิดกั้นบริเวณที่จุดเสี่ยงหรือพื้นที่ที่ก่อให้เกิดอันตราย -ตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั่นจั่น และเรือปั้...


Visitors: 17,695