ความก้าวหน้าโครงการ เดือนพฤษภาคม 2560

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

 

Visitors: 18,470