ความก้าวหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน 2559

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 

 

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 2 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 และ 2 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้  

Visitors: 18,429