ขั้นตอนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

      หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการขอออก พ.ร.บ. รายที่กรรมสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของรัฐรวมทั้งรายที่ได้วางเงินไว้ต่อศาลหรือ
วางเงินไว้ต่อสำนักงาน
วางทรัพย์หรือฝากเงินไว้กับธนาคารออมสิน

      ทั้งนี้เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ ผู้ใดขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจการที่จะต้อง
มีการเวนคืนตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Visitors: 18,430