ขั้นตอนพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)

เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑-๗ เช่นเดียวกันกับในขั้นปรองดองแล้วผู้ถูกเวนคืนในขั้น พ.ร.ฎ. จะมีสิทธิ หน้าที่เพิ่มเติม คือ

๑.  กรณีตกลงราคาหรือทำสัญญาที่ดิน เจ้าของมีหน้าที่ไปแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนหรือจดทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน     ดำเนินการกับสำนักงานที่ดิน

๒.  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์

๓.  กรณีที่ดินติดจำนองจะต้องดำเนินการปลดจำนองก่อนหรือได้รับความยินยอมจากผู้รับจำนองเป็นหลักฐานก่อนรับเงิน

๔.  มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในกรณีที่ทางราชการจ่ายเงินค่าทดแทนพ้นกำหนด๑๒๐วันนับแต่วันทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายนั้น

๕.  หากผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไม่พอใจ ในราคาหรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด             สามารถรับเงินไปก่อน แล้วยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้ไป
    รับเงินค่าทดแทน โดยสามารถยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ

๖.  มีสิทธิฟ้องคดี แยกได้ ๒ กรณี คือ

     - กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน ๖๐ วันแล้ว ในกรณีนี้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง                        กรุงเทพมหานครภายใน ๑ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยดังกล่าว

     - กรณีที่ยื่นอุทธรณ์ไว้จนระยะเวลาล่วงเลยมาจนครบ ๖๐ วันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย ในกรณีนี้ผู้อุทธรณ์
       มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
กรุงเทพมหานครภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลา ๖๐ วัน ดังกล่าว

๗.  สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนบางส่วน เจ้าของจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนพิจารณาเวนคืนส่วนที่เหลือ ซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยก็ได้          และหากเจ้าหน้าที่ไม่เวนคืนตามที่ร้องขอ เจ้าของมีสิทธิที่จะร้องขออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน ๖๐ วัน        นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

๘.   กรณีที่ดินถูกเวนคืนบางส่วน ถ้าส่วนที่เหลือน้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวาหรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลือนั้น        มิได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วน
     ที่เหลือด้วย

Visitors: 17,694