วิธีการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ดำเนินการได้ ๓ วิธี คือ

๑.  โดยวิธีจัดซื้อ

     ๑.๑ จัดซื้อโดยวิธีปรองดองซื้อขายทรัพย์สินกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ฎ. การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์               ที่ดิน โดยหลักการแล้วจะดำเนินการขอออก พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนทุกโครงการ  แต่ในระหว่างที่                 ดำเนินการขอออก พ.ร.ฎ. ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เสนอขอออก พ.ร.ฎ.  จะประกาศใช้บังคับประมาณ ๘-๑๐ เดือน 
          ในช่วงเวลานี้ก็จะดำเนินการโดยวิธีปรองดองไปก่อน     เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ถูกเวนคืนและทำให้
          สามารถได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินได้รวดเร็วขึ้น

     ๑.๒ โดยวิธีการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

๒. โดยการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งจะระบุท้องที่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดและความกว้าง      ของเขต พ.ร.ฎ.

    ๒.๑ การปิดประกาศ พ.ร.ฎ. จะปิดประกาศไว้ตามสถานที่ ดังนี้

          ๒.๑.๑ ที่ทำการเจ้าหน้าที่

          ๒.๒.๒ ศาสาการจังหวัด

          ๒.๒.๓ ที่ว่าการอำเภอ/เขต หรือกิ่งอำเภอ

          ๒.๒.๔ ที่ทำการตำบล/แขวง

          ๒.๒.๕ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

          ๒.๒.๖ สำนักงานที่ดินจังหวัด

          ๒.๒.๗ ที่ทำการที่ดินอำเภอ

๓. โดยการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ

 

หมายเหตุ  โครงการนี้ได้ใช้วิธีที่ 2 ในการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

Visitors: 17,690