การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

     เมื่อหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการใดๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค 

ที่จะดำเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.)  เป็นบริเวณกว้างตลอดแนวเพื่อครอบคลุม

พื้นที่ที่คาดว่าจะต้องเวนคืนเป็นเขตก่อสร้าง   เนื่องจากว่าในขณะที่เสนอขอออก พ.ร.ฎ. นั้น   หน่วยงานของรัฐยังมิได้ดำเนินการ

ออกแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และข้อเท็จจริงในสนามในระหว่างก่อสร้าง

     การประกาศ พ.ร.ฎ. เป็นบริเวณกว้างๆ นั้น หน่วยงานของรัฐทราบดีว่าย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนและกังวลใจแก่เจ้าของ

ที่ดินอยู่บ้าง เพราะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนสิ่งปลูกสร้างในเขต พ.ร.ฎ. ซึ่งเรื่องนี้เมื่อหน่วยงานของรัฐได้กำหนดแนวเขต

ที่จะเวนคืนเป็นการแน่นอนแล้ว ก็พร้อมที่จะบริการชี้แนวเขตที่ถูกเวนคืนให้

     สำหรับการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินในเขต พ.ร.ฎ. เช่น การซื้อขายหรือการโอนเปลี่ยนแปลงสามารถกระทำได้โดยไม่ต้อง

ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนการปลูกสร้างใดๆ ในที่ดินควรตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐก่อนVisitors: 17,690