ความรู้สำหรับประชาชน เรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์


  • เมื่อหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใดๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคที่จะดำเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเ...

  • ดำเนินการได้ ๓ วิธี คือ ๑. โดยวิธีจัดซื้อ ๑.๑ จัดซื้อโดยวิธีปรองดองซื้อขายทรัพย์สินกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ฎ. การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดิน โดยหล...

  • ๑. การสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ยืนต้น ผู้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนจะแจ้งกำหนด วันเข้าทำการสำรวจเป็นหนังสือให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้า ไม่น้อ...

  • เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑-๗ เช่นเดียวกันกับในขั้นปรองดองแล้วผู้ถูกเวนคืนในขั้น พ.ร.ฎ. จะมีสิทธิ หน้าที่เพิ่มเติม คือ๑. กรณีตกลงราคาหรือทำสัญญาที่ดิน เจ้าของมีหน้าที่ไปแก้ไขหลักฐานทางท...

  • หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการขอออก พ.ร.บ. รายที่กรรมสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของรัฐรวมทั้งรายที่ได้วางเงินไว้ต่อศาลหรือวางเงินไว้ต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากเงินไว้กับธนาคารออมสิน ทั้งนี้...
Visitors: 17,690