ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

 • เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งระบบราง ลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลงที่ใช้ในการขนส่ง
        ของประเทศ และลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มทางเลือกและแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าในระบบรางมากขึ้น
 • เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ การขนส่งสิค้า แบะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • เชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการระบบการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ ทั้งพื้นที่ในเมือง ชนบท และระหว่างประเทศ
        เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายต่างๆ ที่เชื่อมภาคตะวันออกกับภาคเหนือและภาตะวันออกเฉียงเหนือ ลดอุบัติเหตุ
        และลดการสูญเสียต่างๆ บนท้องถนน
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางบนท้องถนนและผู้สัญจรใกล้เส้นทางรถไฟ
 
 

 

Visitors: 17,695