ลักษณะและที่ตั้งโครงการ

        โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย
เป็นงานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทาง ที่มีความกว้างของขนาดทางรถไฟ 1 เมตร หรือ Meter Gauge ขนานกับเส้นทาง
รถไฟเดิม โดยเส้นทางของรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย จะเริ่มต้นจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา 

ผ่านพื้นที่ 3 จังหวัก คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และสิ้นสุดแนวเส้นทางที่จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 7 สถานี
ได้แก่ สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา สถานีบางน้ำเปรี้ยว สถานีชุมทางคลองสิบเก้า สถานีองครักษ์ สถานีวิหารแดง สถานีบุใหญ่
สถานีไผ่นาบุญ (ซึ่งเป็นสถานีใหม่) และสถานีชุมทางแก่งคอย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการรวมระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร

 

       โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ยังมีงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางเดี่ยวคู่ขนานกับ
ทางเดี่ยวเดิมลอดผ่านใต้เขาพระพุทธฉาย รวมระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร และงานก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines)
จำนวน 3 แห่ง ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา สถานีชุมทางแก่งคอย และสถานีชุมทางบ้านภาชี รวมระยะทางประมาณ 7.1 กิโลเมตร
เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วให้กับรถสินค้าที่มาจากทางทิศเหนือ ให้สามารถเชื่อมโยงลงมาสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
ได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการสับหลีกของขบวนรถ

 

Visitors: 18,431