ขอบเขตของงาน

ขอบเขตของงานสัญญาที่ 1

 • ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทางขนานเส้นทางรถไฟเดิม จากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราถึงสถานีวิหารแดงระยะทาง 78               กิโลเมตร และจากสถานีบุใหญ่ถึงสถานีชุมทางแก่งคอยระยะทาง 19 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 97 กิโลเมตร
        และก่อสร้างสถานีใหม่ 1 แห่ง (สถานีไผ่นาบุญ)
 • งานก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) จำนวน 3 แห่ง ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา สถานีชุมทางแก่งคอย และสถานี
        ชุมทางบ้านภาชี รวมระยะทางประมาณ 7.1 กิโลเมตร
 • งานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทาง ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย รวมทั้ง
        ทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) ทั้ง 3 แห่ง (รวมระบบ ATP)
 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก 57 แห่ง รวมความยาวประมาณ 4,763 เมตร
 • งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง รวมความยาวประมาณ 212 เมตร
 • งานก่อสร้างท่อและการระบายน้ำและงานก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ
 
 ขอบเขตของงานสัญญาที่ 2
 • ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางเดี่ยวคู่ขนานกับอุโมงค์ทางเดี่ยวเดิมลอดผ่านใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร
 • ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดิม เริ่มจากหลังสถานีวิหารแดงไปสิ้นสุดที่ก่อนเข้าสถานีบุใหญ่
        ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง รวมความยาวประมาณ 60 เมตร
 • ก่อสร้างท่อและการระบายน้ำ และงานก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ

 

Visitors: 17,690