วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์    รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังกับพื้นที่บริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น  น้ำมัน  ก๊าซ  LPG  ปูนซีเมนต์ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ไปสู่ระบบรางและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความจุสูงสุดของทางในระบบทำให้ขนส่งสินค้าได้มากขึ้นในขณะที่ค่าขนส่งลดต่ำลง

Visitors: 17,690