ความเป็นมาของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย  เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัวของท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการนี้ช่วยขยาย
ขีดความสามารถของเส้นทางขนส่งหลักที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง  จากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอยเป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่จำนวน 1 ทาง ขนาดความกว้างของราง 1 เมตร (Meter Gauge) คู่ขนานไปกับทางเดิม

เริ่มจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราไปตามทางรถไฟสายตะวันออกเดิม (สายอรัญประเทศ)  ผ่านสถานีบางน้ำเปรี้ยว ถึงสถานีชุมทางคลองสิบเก้า แยกขนานไปกับทางรถไฟสายคลองสิบเก้า – แก่งคอย ผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่ สุดปลายทางที่สถานีชุมทางแก่งคอย ซึ่งผ่านพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และพื้นที่อำเภอวิหารแดง อำเภอเมือง และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 ใช้ระยะเวลาการดำเนินงาน 36 เดือน วันเริ่มงาน 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  วันสิ้นสุดงาน 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 สัญญา ดังนี้

สัญญาที่ 1  งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - วิหารแดง และช่วงบุใหญ่ - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) 3 แห่ง (สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา สถานีชุมทางแก่งคอย และสถานีชุมทางบ้านภาชี) ระยะทางรวมประมาณ 97 กิโลเมตร  งบประมาณในการก่อสร้าง 9,825,810,000 บาท
บริษัทคู่สัญญาก่อสร้าง คือ บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญาที่ 2  งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง - บุใหญ่ ระยะทางรวมประมาณ 9 กิโลเมตร และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย  1.2 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 407,049,596 บาท
บริษัทคู่สัญญาก่อสร้าง คือ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด 

ทั้งนี้ รฟท. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMP ประกอบด้วย  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  และบริษัท พีบี เอเชีย จำกัด  เป็นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
Visitors: 17,690