รายละเอียดโครงการ


  • โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อรองรับการ...

  • โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะ...

  • โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย เป็นงานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทาง ที่มีความกว้างของขนาดทางรถไฟ 1 เมตร หรือ...

  • ขอบเขตของงานสัญญาที่ 1 ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทางขนานเส้นทางรถไฟเดิม จากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราถึงสถานีวิหารแดงระยะทาง 78 กิโลเมตร และจากสถานีบุใหญ่ถึงสถานีชุมทางแก่งคอ...

  • เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งระบบราง ลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลงที่ใช้ในการขนส่ง ของประเทศ และลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มทางเลือกและแรงจูงใจให...
Visitors: 17,690